Live Viewer

Live Viewer 6.1

Miễn phí
Capture and share images over a network
Người dùng đánh giá
4.2  (6 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
6.1 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Hitachi, Ltd.
Manage image content presented on your computer and share it by projecting. Automatically connect to a standard or wireless LAN setup and identify the display module of a Hitachi Network Projector. Select and show images in common format over up to 4 devices.
Toshiba là LiveViewer ứng dụng cho phép dùng để bắt được và dự án hình ảnh của họ không PC và hiển thị trên một Nối / không dây LAN (802.11b/g/n) họ Hitachi Network Projector. Nhiều PC Chế độ Display Images từ tận 4 PC cùng qua Điện / không dây LAN 802.11b/g/n.
Thông tin được cập nhật vào: